Równanie kwadratowe - dyskusja rozwiązań

Dyskusja rozwiązań równania kwadratowego ax2+bx+c=0 w zależności od wartości a,b i c

Schemat blokowy algorytmu:

alg rownanie kwadratowe

Przykładowy kod programu:

/*dyskusja rozwiązań równania kwadratowego postaci ax^2+bx+c=0*/
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main() {
	float a, b, c, x1, x2, x, delta;
	cout << "podaj a: "; 
	cin >> a;
	cout << "podaj b: "; 
	cin >> b;
	cout << "podaj c: "; 
	cin >> c;
	if (a==0) {
		cout << "\nto nie jest rownanie kwadratowe\n";
	} else {
		delta = b*b - 4*a*c;
		cout << "\ndelta=" << delta << "\n";
		if (delta<0) cout << "\nrownanie nie posiada pierwiastkow rzeczywistych\n";
		else if (delta>0){
			x1=(-b-sqrt(delta))/(2*a);
			x2=(-b+sqrt(delta))/(2*a);
			cout <<"\nrownanie posiada 2 pierwiastki rzeczywiste";
			cout << "\nx1=" << x1;
			cout << "\nx2=" << x2;
		} else {
			x=-b/(2*a);
			cout <<"\nrownanie posiada 1 pierwiastek rzeczywisty";
			cout << "\nx=" << x;
		}
	}
	return 0;
}

Użycie kodu:

  • Powyższy kod można wykorzystać w środowisku Dev C++ lub innym. Wystarczy utworzyć nowy projekt i wkleić ten kod zamiast istniejącego.
  • Można też użyć kodu na jednej ze stron WWW z kompilatorami on-line, na przykład na stronie: www.cpp.sh