ZADANIA PRZYKŁADOWE - iteracje (for, while, do-while), tworzenie funkcji w C++

Iteracje i funkcje w C++. Przykładowe zadania.

Zestawy prostych zadań przygotowujących do sprawdzenia praktycznych umiejętności ucznia. Nie ma gotowego kodu, ale jest projekt (lub plik cpp), który ułatwi Ci kodowanie.

Zgadnienia:

  • stosowanie iteracji FOR,
  • stosowanie iteracji WHILE,
  • stosowanie iteracji DO-WHILE,
  • tworzenie i wykorzystanie funkcji zwracających wartość,
  • tworzenie i wykorzystanie funkcji niezwracających wartości,

wersja 1:

Przykładowe zadania - wersja 1

Przykładowy kod do wersji 1:

#include <iostream>
using namespace std;
//Miejce na funkcje z zadania 4 i 5:
void figura(int n){
	cout << "#";
	for(int i=0; i<n; i++) cout << "=";
	cout << "#";
}
int modul(int x){
	if(x>=0) return x;
	else return -x;
}
int main(){
//Poniżej zadeklaruj zmienne
int a, b, i, liczba, ilosc=0;
//Zadanie 1. Iteracja for 
cout << "\nZADANIE 1\n";
cout << "a="; cin >> a;
cout << "b="; cin >> b;
for(int i=a; i<=b; i++) cout << i << "^2=" << i*i << endl;
//Zadanie 2. Iteracja while
cout << "\nZADANIE 2\n";
i=20;
while(i<=50){
	if(i!=50) cout << i << "-";
	else cout << i << "#";
	i+=2; 
}
//Zadanie 3. Iteracja do-while 
cout << "\n\nZADANIE 3\n";
do{
	cout << "podaj liczbe: "; cin >> liczba;
	if(liczba>0) ilosc++;
}while(liczba!=0);
cout << "\nIlosc liczb dodatnich: " << ilosc;
//Zadanie 4. Funkcja niezwracająca wartości 
cout << "\n\nZADANIE 4\n";
//Poniżej wywołaj funkcję figura z parametrem 15
figura(15);
//Zadanie 5. Funkcja zwracająca wartość
cout << "\n\nZADANIE 5\n";
//Poniżej skorzystaj z funkcji modul
int p=-17, q=4;
cout << "|" << p << "|=" << modul(p) << endl;
cout << "|" << q << "|=" << modul(q) << endl;
return 0;
}

wersja 2:

Przykładowe zadania - wersja 2

Przykładowy kod do wersji 2:

#include <iostream>
using namespace std;
//Miejce na funkcje z zadania 4 i 5:
void figura(int n){
	for(int i=0; i<n; i++) cout << "=";
	cout << "\n#";
	for(int i=0; i<n-2; i++) cout << "-";
	cout << "#\n";
	for(int i=0; i<n; i++) cout << "=";
}
int doPotegi(int x){
	if(x%2==1) return x*x;
	else return x*x*x;
}
int main(){
// WERSJA 2
//Poniżej zadeklaruj zmienne
int a, b, i, liczba, ilosc=0;
//Zadanie 1. Iteracja for 
cout << "\nZADANIE 1\n";
cout << "a="; cin >> a;
for(int i=a; i<=2*a; i++) cout << i << "^2=" << i*i << endl;
//Zadanie 2. Iteracja while
cout << "\nZADANIE 2\n";
i=11;
while(i<=40){
	if(i!=39) cout << i << "-";
	else cout << i;
	i+=2; 
}
//Zadanie 3. Iteracja do-while 
cout << "\n\nZADANIE 3\n";
do{
	cout << "podaj liczbe: "; cin >> liczba;
	if(liczba<0) ilosc++;
}while(liczba!=0);
cout << "\nIlosc liczb ujemnych: " << ilosc;
//Zadanie 4. Funkcja niezwracająca wartości 
cout << "\n\nZADANIE 4\n";
//Poniżej wywołaj funkcję figura z parametrem 10
figura(10);
//Zadanie 5. Funkcja zwracająca wartość
cout << "\n\nZADANIE 5\n";
//Poniżej skorzystaj z funkcji modul
int p=-3, q=5;
cout << "doPotegi(" << p << ")=" << doPotegi(p) << endl;
cout << "doPotegi(" << q << ")=" << doPotegi(q) << endl;
return 0;
}

wersja 3:

Przykładowe zadania - wersja 3

Przykładowy kod do wersji 3:

#include <iostream>
using namespace std;
//Miejce na funkcje z zadania 4 i 5:
void figura(int n){
	int i,j;
	for(i=0; i<n; i++){
		for(j=0; j<=i; j++){
			cout << "# ";
		}
		cout << endl;
	}
}
float F(float x){
	float wynik;
	if(x>0) wynik=3*x*x-4*x;
	else wynik=2-x;
	return wynik;
}
int main(){
// WERSJA 3
//Poniżej zadeklaruj wszystkie zmienne potrzebne w całym programie
int a, b, i, liczba, suma, x;

//Zadanie 1. Iteracja for 
cout << "\n\nZADANIE 1\n";
cout << "a="; cin >> a;
cout << "b="; cin >> b;
for(int i=a; i<=b; i++){
	if(i%3==0 && i%2==1) cout << i << " ";
} 

//Zadanie 2. Iteracja while
cout << "\n\nZADANIE 2\n";
i=130;
while(i>=100){
	if(i!=100) cout << i << "*";
	else cout << i << "#";
	i--; 
}

//Zadanie 3. Iteracja do-while 
cout << "\n\nZADANIE 3\n";
suma=0;
do{
	cout << "podaj liczbe: "; cin >> liczba;
	suma=suma+liczba;
} while(liczba!=0);
cout << "\nSuma liczb wynosi: " << suma;

//Zadanie 4. Funkcja niezwracająca wartości 
cout << "\n\nZADANIE 4\n";
//Poniżej wywołaj funkcję figura z parametrem 10
figura(10);

//Zadanie 5. Funkcja zwracająca wartość
cout << "\n\nZADANIE 5\n";
//Poniżej skorzystaj z funkcji F
x=-2;
cout << "F(" << x << ")= " << F(x) << endl;
x=3;
cout << "F(" << x << ")= " << F(x) << endl;
return 0;
}

Przykład uruchomienia kodu do wersji 3:

Pliki do zadań:

Projekt do zadań - Dev-C++ Tylko plik z kodem źródłowym

Wykorzystanie kodu:

  • Powyższy kod można wykorzystać w środowisku Dev C++ lub innym. Wystarczy utworzyć nowy projekt i wkleić ten kod zamiast istniejącego.
  • Można też użyć kodu na jednej ze stron WWW z kompilatorami on-line, na przykład na stronie: www.cpp.sh